Menu

Fiske & friluftsliv

I området för Taggen vindkraftpark sker ett småskaligt kustfiske från hamnarna i Åhus, Sölvesborg och Nogesund. Fisket bedrivs med fasta redskap och fångsterna domineras av torsk och plattfisk. Därutöver fångas säsongsvis rikligt med ål genom kustnära fasta redskap. De djupare områden söder och öster om lokaliseringsområdet utgör goda fiskevatten för det storskaliga fisket, med höga fångster av skarpsill, sill och torsk.

Det är av sjösäkerhetsskäl och risk för materialskador inte möjligt att bedriva svårmanövrerade fisken så som trålfiske inom en havsbaserad vindkraftpark. Risken för att skada kablar eller andra strukturer gör det ej heller lämpligt att ankra inom området.

För att inte motverka det småskaliga kustnära fisket avser Taggen Vindpark att möjliggöra fiske inom vindkraftparken. Fiskemetoder som kan utövas inom området är exempelvis garnfiske och handfiske.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.