Menu

Marint liv & marina däggdjur

Havsområdet i Hanöbukten karakteriserats av fiskarter som skrubbskädda, sill, torsk, plattfisk, lax och ål. Huvudparten av den ål som vandrar ut genom Östersjön mot Atlanten passerar utmed Hanöbuktens kust. Sill leker i nordvästra Hanöbukten framförallt under våren och piggvarens lek företas under sommaren.

Under senare år har uppmärksammats vindkraftens påverkan på tumlare, det kritiska är det ljud som orsakas vid pålning när så kallade monopile-fundament installeras, en monopile är ett stort stålrör som pålas ner i havsbotten. I det aktuella området i Hanöbukten förekommer sporadiskt tumlare under vinterhalvåret. För den händelse att grundläggning kommer att ske med monopile kommer projektet att under vintern begränsa ljudnivåerna i enlighet med överenskomna riktvärden. Härigenom undviks kritiskas störningar på tumlare.

Vindkraftfundamenten kommer att medföra lokala förändringar av den befintliga miljön och skapa nya möjligheter för koloniserande organismer. Fundamenten i Hanöbukten väntas framförallt koloniseras av blåmusslor och havstulpaner. Dessa djur skapar i sin tur utrymme för andra djur såsom små kräftdjur och maskar. Förekomsten av mindre fisk väntas öka.

Redan något år efter att vindkraftparken Lillgrund i södra Öresund var installerad hade musselkolonier etablerat sig på fundamenten.

De stomljud som uppstår från vindkraftverken kommer att vara uppfattbart för vissa fiskar inom avstånd av någon kilometer. Några negativa följder av detta är inte att vänta eftersom mängden bakgrundsljud, från bland annat fartyg, är stor.  Studier utförda vid befintliga vindkraftsfundament har inte visat på någon minskning av fiskförekomster.

Den magnetiska fältstyrkan från kablarna inom parken och längs kabelkorridoren är så låg att den inte förväntas medföra några negativa effekter, särskilt eftersom strömmen är växelriktad (i motsats till det naturliga jordmagnetiska fältet). Det finns indikationer på att ål kan detektera även kablar med växelriktade fält, däremot hindras de inte i sin passage över sådana kablar.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.