Menu

Påverkan på fåglar & fladdermöss

Området för den planerade vindkraftparken ligger på ett avstånd om över 12 km ute i havet med ett vattendjup om 12–30 meter, det har endast ett begränsat värde för födosök av ejder eller andra dykänder.

Utifrån den kunskap som finns idag så ligger det aktuella området för vindkraftetableringen vid sidan av de stora flyttningsvägarna. Kollisionsrisken för sjöfåglar med vindkraftverk till havs har konstaterats vara mycket låg. De flesta flockar väljer att flyga vid sidan om verken både under dag och natt.

I samband med utbyggnaden av vindkraft i Europa och i USA under de senaste decennierna har det noterats ett ökat antal döda fladdermöss i anslutning till verken. En sammanställning av fladdermösskollisionerna med master och vindkraftverk antyder att de flesta kollisioner drabbar flyttande arter längs deras flyttningsvägar. Det går ett sträck av fladdermöss längs Listerlandets kust. Det finns inga indikationer på att några av fladdermössen sträcker ut från någon av uddarna i sydlig eller sydvästlig riktning. En vindkraftpark i Hanöbukten inom planerat lokaliseringsområde bedöms därmed inte ha en betydande påverkan på migrerande fladdermöss. Om så dock skulle vara fallet kommer Taggens vindkraftpark att stängas av under kritiska tillfällen.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.