Menu

Påverkan på landskapet

Intrycket av vindkraftverk i havet karaktäriseras av den fria utsikten som innebär att verken kan uppfattas på stora avstånd. En havsbaserad vindkraftspark synlighet på havet påverkas av verkens storlek, avståndet till kusten, siktförhållanden samt färgsättningen. Under en stor del av årets dagar kommer också vädersituationen att medföra dis, molnighet, värmespeglingar vilket tonar ner vindkraftverkens synlighet.

Vindkraftverken vid Taggen kommer att hamna cirka 12 kilometer från kusten, det befintliga tillståndet medger en totalhöjd om 170 meter och ändringsansökan avser en totalhöjd om 220 meter. En höjd om 220 meter på ett avstånd av 12 kilometer motsvarar 1,2 centimeter på armlängds avstånd, dvs. den synbara höjden motsvarar ett 1,2 cm långt stift som hålls i en utsträckt arm.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.