Menu

Nyheter

Vattenfall och delägaren Wallenstam, i det gemensamma bolaget Taggen Vindpark AB, har beslutat att avbryta vidare utveckling av det havsbaserade projektet Taggen. Anledningen är att Försvarsmakten sagt nej till projektet. Pressmeddelande ...

Projektet har tagit fram följande informationsbroschyr för att förtydliga projektets status samt de lokala nyttor som ett infrastrukturprojekt av denna storleken kan ge till närområdet. ...

Projektet har skickat in följande dokument med bilagor för att bemöta de synpunkter som kommit in på ansökan. ...

Taggen lämnade en ny ansökan om ändringstillstånd till Mark- och Miljödomstolen. Ansökan är i princip identisk med den som tidigare lämnats in. Ansökan om ändringstillstånd Komplettering ändringsansökan   ...

Mark- och miljödomstolen gav i en dom meddelad den 30 augusti 2016 tillstånd till den högre totalhöjden, samtidigt godkändes den miljö¬konsekvens¬beskrivning som lämnats in. Efter en överklagan undanröjde Mark- och miljööver¬domstolen domen i Mark- och miljödomstolen och återförvisade ärendet till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning. Grunden för återförvisningen ...

Efter tre års mätningar av vind, temperatur och fuktighet, avvecklas mätmasten. Mätningarna har bekräftat de antagna vindförhållandena. ...

Mark- och miljödomstolen har i en dom den 30 augusti 2016 medgivit en höjning av vindkraftverkens totalhöjd från 170 meter till 220 meter. Ändringstillståndet som sådant är överklagat av två boende i Åhus. Bolaget har överklagat några av villkoren. Ärendet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen för prövning. Mark- och miljödomstolens dom ...

Ändringen avser en ökning av totalhöjden på vindkraftverken, upp till 220 m. Syftet med ändringsansökan är att få möjlighet att använda  bästa teknik avseende turbiner och som nu finns att tillgå på marknaden. Med ansökan har lämnats en miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning. Av denna framgår bland annat att vid ändring kan pålningsljud  bli kraftigare under byggna ...

Bolaget har idag tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft om högst 83 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 170 meter och en sammanlagd effekt om totalt maximalt 300 MW. Ändringen avser en ökning av totalhöjden på vindkraftverken, upp till 220 m. Syftet med ändringsansökan är att få möjlighet att använda de turbiner som nu finns ...

Projektet avser att senare i år installera en mätmast, med högsta nivå 100 meter över havsytan. För detta kommer geotekniska undersökningar att utföras i upp till tre positioner inom området för den planerade vindkraftparken. Företaget Aarsleff kommer att utföra dessa undersökningar från en jack up-rigg. Pre­liminär start för fältundersökningarna blir den 3 april, men på grund ...

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.