Menu

Området kring Taggen vindpark har en hög vindenergitillgång på cirka 5 900 kWh/m2 samt en medelvind på 9 m/s på 100 m höjd. Området är därför ur energisynpunkt lämpligt att använda för elproduktion. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse för vindkraft. I Sydhavsvind (planeringsunderlag för utbyggnad av vindkraftsanläggningar till havs, sammanställt av länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län) anges området som lämpligt för vindkraft.

Vid utformning av en vindkraftpark till havs måste flera olika parametrar beaktas. Hänsyn tas bland annat till:

  • Miljöpåverkan
  • Bottenförhållanden
  • Förhärskande vindriktning
  • Visuella aspekter
  • Samexistens med andra aktiviteter i området såsom sjöfart och fiske

Idag, 2017, finns cirka 3 400 vindkraftverk i Sverige med en sammanlagd effekt av cirka 6 500 MW. Vindkraften byggs ut kontinuerligt och svarar idag för en årlig produktion om cirka 16 TWh produktion motsvarande tio procent av landets elförsörjning.

 

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.