Menu

Ägare av vindkraftparken

Projekt Taggen är att samarbete mellan Svensk NaturEnergi AB och Vattenfall Vindkraft AB. Avtalsparter i projektet är Vattenfall Vindkraft Taggen AB och Hanöbukten Offshore AB. Hanöbukten Offshore AB ägs av Svensk NaturEnergi, ett dotterbolag till Wallenstam AB.

Samarbetet och projektgenomförandet sker i två samägda bolag. Taggen Vindpark AB (TVAB) som är ägt till 50 % var av de båda huvudparterna. TVAB äger sedan 100 % av Taggen Vindpark Elnät AB (TVEAB).

Projektarbetet med vindkraftverk med mera (produktion) sker i TVAB, arbetet med transformatorer, sjökablar med mera (nätanslutning) sker i TVEAB.

 

 

  

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.