Menu

Energiproduktion

Vindkraften producerar ren elenergi, den medför under drift i det närmaste inga utsläpp av växthusgaser eller andra luftföroreningar och kräver marginellt med transporter. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket. Alla tekniker att producera el medför olika former av miljöpåverkan som måste beaktas. För vindkraften är denna påverkan förhållandevis begränsad.

Med en sammanlagd effekt om 300 MW beräknas den årliga produktionen till cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Vindtillgången

Vindenergitillgången på platsen där vindkraftverket placeras är den viktigaste faktorn för ett vindkraftverks produktionsförmåga. Vindens energiinnehåll är proportionellt mot vindhastigheten i kubik, detta innebär att när vindhastigheten fördubblas så ökar energiinnehållet åtta gånger. Ett vindkraftverk är mycket effektivt i att fånga upp vindens energi, omkring 45 % av den rörelseenergi som finns i luften som passerar genom vingarnas sveparea kan omvandlas till elektrisk energi. Vindkraftverk producerar el vid vindhastigheter mellan cirka 4 och 25 m/s. Detta innebär att ett vindkraftverk i Sverige producerar el under mer än cirka 6 000 av årets 8 760 timmar.

Vindens medelhastighet på 100 m höjd är 9 m/s, vindenergitillgången är cirka 5 900 kWh/m2.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.