Menu

Platsen

Den röda linjen visar det tillståndsgivna området, den lila visar området som är av riksintresse för vindbruk.

Det tillståndsgivna området för vindkraftparken är beläget vid Taggens grund i Hanöbukten. Parken sträcker sig sin nuvarande utformning över länsgränsen mellan Skåne och Blekinge län, med en del i vardera Kristianstad och Sölvesborgs kommuner. Kortaste avstånd in till land är cirka 12 km. Området är utpekat som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten. Kristianstads kommun har i ett senare skede av tillståndsprocessen motsatt sig placering av verk inom kommunen, varför projektet nu undersöker möjligheten att bygga enbart i Sölvesborg.


Vattendjupet är omkring 12—30 meter. Ytsedimentet utgörs av lerig sand tillsammans med varierande halt av grus och sten. I norra, centrala och sydöstra delen av området finns morän. Den underliggande sedimentära berggrunden är tolkad till att återfinnas på ett djup av cirka 15–20 m

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.