Menu

Teknisk beskrivning

Det befintliga miljötillståndet för vindkraftparken avser en sammanlagd installerad effekt av upp till 300 MW och maximalt 83 turbiner. Totalhöjden är begränsad till 170 meter. Bolaget har ansökt om en höjning av totalhöjden till 220 meter detta har också beviljats av Mark- och miljödomstolen men beslutet blev överklagat och på grund av ett processuellt fel i handläggningen måste Mark- och miljödomstolen göra om sin prövning.


Med en totalhöjd av 170 meter kan, som typiskt, installeras turbiner med en effekt av 3,6–7 MW. Dessa har som typiskt en navhöjd av omkring 80–100 meter och en rotordiameter av omkring 110–130 meter. Med turbiner om 3,6 MW kan således 83 stycken installeras. En ökning av totalhöjden till 220 meter innebär att större turbiner kan användas, dock är alltjämt den sammanlagda effekten begränsad till 300 MW. Med turbiner om 8 MW skulle således 37 stycken kunna installeras.

Val av leverantör kommer att ske genom upphandling. Det slutliga valet av vindkraftverk är beroende av vem som blir leverantör i projektet, storlek och effekt varierar något mellan leverantörerna.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.