Menu

Tillståndsprocessen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt är en lång process som tar flera år från det att första kontakt tas med berörda myndigheter och allmänhet tills att tillståndsansökan lämnas in till miljödomstolen. På vägen skall samråd hållas med berörda myndigheter och allmänhet. Därefter kommer domstolens prövning.

För vindkraftparken i sig krävs tillstånd enligt miljöbalken. Detta tillstånd prövas av Mark- och miljödomstolen och kan sedan överprövas av mark- och miljööverdomstolen samt slutligen högsta domstolen. Under tillståndsprocessen genomförs ett omfattade samråd med närboende, olika myndigheter och andra så kallade sakägare.

Taggen vindpark erhöll tillstånd av mark- och miljödomstolen i november 2011, detta tillstånd överklagades men 2013 fastställde högsta domstolen tillståndet.

Projektet lämnade 2015 in en ansökan om så kallad tillståndsändring, för att medge installation av högre verk (220 meter i stället för 170 meter). Mark- och miljödomstolen gav detta tillstånd men beslutet överklagades varefter Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att på grund av en formell brist i handläggningen måste Mark- och miljödomstolen göra om sin prövning. Just nu pågår denna omprövning, underlaget är dock i princip detsamma som tidigare (och Mark- och miljödomstolen konstaterade att det inte förelåg några brister i handlingarna som sådana (Enligt Mark- och miljööverdomstolen har ansökan − − − haft en omfattning som materiellt sett ger möjlighet till en sådan samlad prövning av ändringen som är nödvändig ur miljö¬synpunkt och som tillgodoser kraven på en ändamålsenlig reglering av den miljö¬påverkan som den sökta ändringen ger upphov till.)

För nätanslutningen krävs så kallad nätkoncession som prövas av Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen meddelade 2017 denna nätkoncession och sedan Mark- och miljödomstolen avslagit en överklagan vann koncessionen laga kraft.

Inom ramen för den prövningen har projektet av Länsstyrelsen i Skåne erhållit Natura 2000-tillstånd för området vid Rinkaby

Därtill krävs ett flertal andra tillstånd, såsom ledningsrätt och kring kulturmiljö och marinarkeologi.

Nedan finns länkar till de olika besluten:

Ursprungligt miljötillstånd
Mark- och miljödomstolens överklagade ändringstillstånd
Mark- och miljööverdomstolens beslut att återförvisa ändringstillståndet
Energimarknadsinspektionens nätkoncession
Mark- och miljödomstolens beslut kring nätkoncessionen
Natura 2000-tillstånd

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.