Menu

Vid FN:s klimatkonvention i Kyoto 1997, konstaterades att om vi inte minskar förbränningen av fossila bränslen går vi mot en klimatkatastrof inom en generation. Vid klimatmötet i Durban, Sydafrika, 2011 förlängdes Kyotoprotokollet till 2015. Vidare enades man om en färdplan, ”the Durban Platform”, att senast 2015 ha ett förslag till rättsliga avtal om utsläppsminskningar, som skall träda i kraft senast 2020. Sveriges riksdag beslöt 1997 att vi skall ställa om till ett varaktigt, miljöriktigt och uthålligt energisystem. Riksdagen har satt upp ett planeringsmål att det år 2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft för en elproduktion på 30 TWh. Energimyndigheten föreslår att 20 TWh av planeringsmålet omfattar landbaserad vindkraft, resterande är havsbaserad. Myndigheten anser vidare att ett stödsystem för havsbaserad vindkraft är nödvändigt under den första utbyggnadsperioden. År 2009 beslutade riksdagen att målet för de svenska utsläppen av växthusgaser ska vara en minskning med 40 % till år 2020, jämfört med 1990 (avser verksamheter som ej omfattas av handeln med utsläppsrätter). Vidare har regeringen föreslagit att halva Sveriges energianvändning år 2020 ska komma från förnyelsebara källor, att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi och att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser i mitten av detta sekel ska vara noll.

Taggen vindpark skulle motsvara drygt 10 % av planeringsmålet för havsbaserad vindkraft. År 2018 producerade vindkraften i Sverige totalt cirka 17 TWh el, vindkraften står därmed för mer än tio procent av Sveriges elproduktion. Enligt Svensk Vindenergis prognoser kommer denna andel att öka till ca 25 % år 2022

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.