Menu

Effekt, energi och producerad el

Med effekt menas hur mycket elektricitet som produceras per tidsenhet, effekt anges ofta i megawatt (MW). Begreppet energi avser den mängd elektricitet som produceras, detta anges ofta som kilowattimmar (kWh). Man kan jämföra termen effekt med en bils hastighet (km/h) eller flödet i en flod (m3/sekund). Energi motsvaras då av hur långt bilen kommer på en viss tid eller den mängd vatten som passerar på en viss tid. Energi finns och kan inte produceras, däremot kan den överföras från mellan olika former: lägesenergi, rörelseenergi, elektricitet, värmeenergi. Man kan då säga att elektricitet, eller elektrisk energi, produceras.

Ett vindkraftverks installerade effekt anger hur mycket elektricitet som kan produceras under optimala förhållanden, med tillräckligt hög vindhastighet. De vindkraftverk på land som idag är i drift har normalt en effekt om 1–3 MW; de nya som installeras är normalt 3–4 MW. Till havs är turbinerna större och de verk som projekteras är ofta i storleksordning av 6–10 MW. Ett havsbaserat verk om 8 MW kan producera el som motsvarar förbrukningen av hushållsel vid cirka 6 000 hem.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.