Menu

Vindkraft i Europa

Drygt 40 procent av elproduktionen i EU kommer från fossila källor, cirka 25 procent kommer från kärnkraft och cirka 30 procent från förnybara energikällor, såsom vattenkraft, biobränsle och vindkraft.  

 

EU:s klimat- och energipolitik fram till år 2020 beslutades år 2009 och utgår från följande mål:

  • EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 procent till år 2020 jämfört med 1990. Målet kan ökas till 30 procents minskning av utsläppen under förutsättning att andra industriländer förbinder sig till jämförbara minskningar.
  • 20 procent av EU:s energikonsumtion ska komma från förnybara källor år 2020 och andelen biodrivmedel ska samma år vara minst 10 procent.
  • EU ska nå ett mål om 20 procents energieffektivisering till år 2020.

 

I oktober 2014 beslutade EU:s stats- och regeringschefer om ett nytt ramverk för EU:s klimat- och energipolitik fram till år 2030. Ramverket innehåller mål för år 2030 som relateras till 1990 års nivå och omfattar bland annat:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent. Målet är bindande på EU-nivå.
  • Minst 27 procent förnybar energi på EU-nivå.
  • Minst 27 procent ökad energieffektivisering.

Sett till installerad effekt finns i Europa (år 2015) mest vindkraft i Tyskland (45 000 MW), Spanien (23 000 MW) och Storbritannien (14 000 MW), att jämföra med Sverige 6 500 MW.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.